Archiwum wydarzeń

Profesjonalny Profilaktyk

Studenci naszej Uczeni uczestniczyli w szkoleniu pt. Profesjonalny Profilaktyk. To już druga edycja projektu dofinansowanego ze środków Miasta Płocka.

W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i poznać skuteczne metody profilaktyczne. Wśród celów realizacji przedsięwzięcia znalazło się upowszechnianie podstawowych informacji na temat uzależnień oraz wiedzy na temat substancji psychoaktywnych. Nacisk położono na profilaktykę uzależnień oraz postępowanie interwencyjne. Zadaniem działań była również popularyzacja wiedzy na temat kompetencji i przygotowania profilaktyka.

Szkolenie prowadziła dr Iwona Szczęsna – edukator profilaktyki uzależnień. W zależności od zakresu tematycznego miały one formę warsztatów grupowych, wykładów, prezentacji, ćwiczeń praktycznych.

Program szkolenia poruszał następujących zagadnienia:

  1. Podstawowe informacje na temat uzależnień: definicja uzależnienia wg WHO, cechy uzależnienia wg WHO, rodzaje uzależnień, rozwój procesu uzależnienia z względu na jego stopień zaawansowania, trzy etapy procesu zaawansowania rozwoju uzależnienia dzieci i młodzieży wg Z. Michalczyka.
  2. Substancje psychoaktywne: podział substancji psychoaktywnych wg ONZ i INTERPOL; rozpowszechnianie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież wg badań ESPAD 2015; rozpoznawanie używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych; pięć obszarów zmian, które mogą wynikać z zażywania substancji psychoaktywnych; akcesoria do przyjmowania substancji psychoaktywnych; substancje psychoaktywne – wygląd, sposób przyjmowania i działania.
  3. Profilaktyka uzależnień: definicja profilaktyki i jej poziomy, strategie profilaktyczne, programy profilaktyczne, wątpliwości dotyczące skuteczności programów profilaktycznych, system rekomendacji programów profilaktycznych, czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozwój psychospołeczny wg E. Eriksona.
  4. Postępowanie interwencyjne: spotkanie interwencyjne z dzieckiem i jego rodzicami, procedury postępowania na terenie szkoły/ placówki w konkretnych sytuacjach, sądowy przymus leczenia młodzieży uzależnionej.
  5. Kompetencje i przygotowanie profilaktyka: najważniejsze kompetencje osoby realizującej działania profilaktyczne, rola prowadzącego działania profilaktyczne, wskazówki dla prowadzącego, przygotowanie zajęć profilaktycznych, ewaluacja.
    Realizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja na rzecz bezpieczeństwa Feniks.