ERASMUS +

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013.

Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:
• Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
• Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
• Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

W ramach Akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy.

Kto może korzystać z programu Erasmus+?
Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci,
absolwenci jak i pracownicy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.
Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani absolwenci i studenci którzy:
• są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra w SWPW
• w momencie wyjazdu są studentami, co najmniej II roku studiów I stopnia,
• w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie określonym w regulaminach studiów w SWPW.

Na jak długo można wyjechać?

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy; (pod warunkiem zakwalifikowania na wyjazd na ostatnim roku studiów).

Do 34 krajów uczestniczących w programie należy:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • inne, nie należące do UE: Macedonia Północna,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia

Stypendium
Liczba stypendiów przyznawanych studentom i nauczycielom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego SWPW przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem.
Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ jest:

dr Radosław Knap

Email: erasmus@wlodkowic.pl