Wypadek przy pracy – czym jest i do czego zobowiązuje?

Nie istnieje ani zawód, ani miejsce pracy nie związane z ryzykiem wypadku. Choć specyfika wykonywanej pracy narażać może na większe lub mniejsze ryzyko, pracownik w każdej chwili temu ryzyku podlega i winien wiedzieć, kiedy odpowiedzialność leży po jego stronie – oraz jakie podjąć procedury, by wyjść ze szkody obronną ręką.

Co podlega pod definicję wypadku przy pracy?
Poszkodowany pracownik może mówić o wypadku przy pracy jedynie wtedy, gdy zajście podlega pod rozumienie art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, cytowanej często jako “Ustawy Wypadkowej”, a brzmi ono tak:
“Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą„.
Pełen artykuł owej ustawy oraz okoliczności, które rozumie jako wypadek przy pracy, odnaleźć można tutaj.

Jak wygląda procedura powypadkowa?
W przypadku, gdy zdarzenie szkodliwe podlega pod powyższą definicję, pracownik powinien zgłosić je przełożonemu, zaś świadkowie zdarzenia powinni poświadczyć o incydencie w formie pisma. Jeżeli wypadek spowodowany został w miejscu pracy, wszelkie czynności z nią związane powinny zostać wstrzymane na terenie incydentu, zaś pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy z bieżąco obecną służbą BHP i społecznym inspektorem pracy na czele. Na tym etapie nastąpi analiza okoliczności, w których do wypadku doszło, zaś pracodawca zobowiązany będzie podjąć dalsze procedury prawne.

Pracownik powinien otrzymać pierwszą pomoc i w przypadku urazu nie kwalifikującego do dalszej interwencji medycznej – zostać natychmiastowo powołany w roli głównego świadka zdarzenia. Pracownik powinien zeznać o szczegółach wypadku bez zatajania czy zniekształcania faktów, jeżeli chce dochodzić późniejszych świadczeń.

Pracownik powinien też wiedzieć, że niemal całe brzemię odpowiedzialności spoczywa tutaj na pracodawcy, gdyby podjęte lub zaniechane przez niego działania kwalifikowały się jako czyn bezprawny. Wobec tego pracownik powinien, w interesie własnego dobra i w miarę własnych możliwości, ułatwić proces powypadkowy i współpracować tak z pracodawcą, jak z organami inspekcji, przez cały czas rejestrując wszelkie podjęte działania.

Świadczenia, o które powinien ubiegać się poszkodowany
Wypadek przy pracy nie jest niczym przyjemnym, lecz niezależnie od jego konsekwencji zdrowotnych może owocować niezdolnością do wykonywania obowiązków, a również bardzo kosztowną opieką medyczną czy długotrwałą rehabilitacją.

Dlatego w obowiązku pracownika poszkodowanego jest dochodzić świadczeń z tytułu wypadku – na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – a on i jego rodzina powinni wszcząć tę procedurę po przejrzeniu protokołu przyczyn i okoliczności wypadku.

Oto główne świadczenia, jakie przysługują poszkodowanemu:

  • Zasiłek chorobowy – dotyczy pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy stracił tymczasowo zdolność do jej wykonywania.
  • Zasiłek wyrównawczy – dotyczy pracownika, który w wyniku długotrwałej lub stałej komplikacji zdrowotnej stracił prawa do wcześniejszej pensji.
  • Świadczenie rehabilitacyjne – o to świadczenie starać powinien się pracownik, który wyczerpał należny zasiłek chorobowy, lecz pozostaje niezdolny do wykonywania pracy. Ważnym warunkiem jest, by jego rehabilitacja rokowała poprawę w stopniu umożliwiającym powrót do pracy.
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy – jeżeli poszkodowany stracił fizyczną możliwość wykonywania pracy w wyniku wypadku przy pracy.

Świadczenia nie przysługują poszkodowanemu jedynie wówczas, gdy wypadek przy pracy był spowodowany własnym zaniedbaniem reguł BHP bądź został doznany pod wpływem środków odurzających.

Istotne jest, by pomimo nieszczęsnych okoliczności walczyć o swoje – prawo stoi tu murem za pracownikiem, a zdrowie najcenniejszym jego zasobem. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach!

Poradnik pochodzi z portalu pracy Aplikuj.pl z aktualnymi oferty pracy z regionu i bazą wiedzy.